TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

CỦA ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ

 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

2. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội;

3. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội;

4. Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

5. Nghị định 38/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016: Quy định chi tiết  một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP;

6. Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Quyết định số 692/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

II.1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Chuyên viên

1. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm  xã hội bắt buộc;

2. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

3. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

5. Các tài liệu văn bản liên quan khác.

II.2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Kế toán

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

3. Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán sự nghiệp;

5. Các tài liệu văn bản liên quan khác.

II.3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III

1. Kiến thức cơ bản dự báo khí tượng trong các giáo trình giảng dạy về khí tượng cơ sở và khí tượng synop của trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

2. Kiến thức cơ bản hải dương học trong các giáo trình giảng dạy về hải dương học của trường Đại học Khoa học tự nhiên.

3. Kiến thức cơ bản dự báo thủy văn trong các giáo trình giảng dạy về thủy văn của trường Đại học Thủy lợi, trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

4. Thông tư 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

5. Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài.nguyên và Môi trường quy định vê Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điêu kiện bình thường (Chương II, Chương III từ Điêu 6 đến Điều 15).

6. Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vê Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiếm (Chương II đến Chương X).

7. Quyết định số 223/QĐ-TCKTTV ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tống cục Khí tượng Thủy văn Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiêm đôi với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tông cục Khí tượng Thủy văn./.

8. Quyết định số 249/QĐ-TCKTTV ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điêu kiện bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn quôc gia thuộc phạm vi quản lý của Tông cục Khí tượng Thủy văn./.

9. Quyết định 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/1/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

10. Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

II.4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Kỹ sư

1. Quyết định số 377/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Thông tin và dữ liệu khí tượng thuỷ văn trực thuộc Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ;

2. Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

3. Mã luật khí tượng bề mặt 94 TCN 14-2006.

4. Các tài liệu văn bản liên quan khác.

II.5. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Quan trắc viên TNMT hạng III và hạng IV

A. Khí tượng

1. Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt 94 TCN 6-2001;

2. Mã luật khí tượng bề mặt 94 TCN 14-2006;

3. Máy khí tượng (máy thủ công và tự động);

4. Quy định kỹ thuật quan trắc mây;

5. Bảng tra độ ẩm;

6. Quy phạm bảo quản, bảo dưỡng phương tiện đo Khí tượng (Ban hành theo Quyết định số 529/2000/QĐ-TCKTTV ngày 02 tháng 8 năm 2000).

B. Thủy văn

1. Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông 94 TCN1-2003;

2. Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vừa và lớn vùng sông không ảnh hưởng triều 94 TCN 3-90;

3. Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vùng sông ảnh hưởng triều 94 TCN 17-99;

4. Quy phạm quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng triều 94 TCN 13-96;

5. Quy phạm tạm thời quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng triều 94 TCN 26-2002;

6. Mã luật điện báo thủy văn;

7. Quy phạm bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện và công trình đo đạc thủy văn 94 TCN 15-97.

C. Hải văn

1. Giáo trình hải dương học. Trường ĐH Thủy lợi;

2. Giáo trình hải dương học đại cương. Trường ĐH Quốc gia Hà Nội;

3. Quy phạm Quan trắc Hải văn ven bờ (94TCN8 – 2006);

4. Phương pháp quan trắc các yếu tố hải văn: gió, sóng, nhiệt độ nước biển, mực nước biển, tầm nhìn xa phía biển, độ muối nước biển;

5. Những đặc tính của nước hải dương: Thành phần, tính chất vật lý, hóa học, quang học và âm học của nước biển;

6. Sự xuất hiện và phát triển của sóng gió. Các phương pháp tính sóng gió. Những độ cao sóng quan trắc được trong đại dương;

7. Trình bày khái niệm những cơ chế hình thành và phát triển của các khối nước đại dương;

8. Các lực sinh ra dòng hải lưu. Ảnh hưởng của địa hình đến hải lưu;

9. Thông tư 08/2020/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2020 Quy định Kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn;

10. Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 Quy định Kỹ thuật đánh giá tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

II.6. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III

A. Khí tượng

1. Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng;

2. Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn;

3. Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động;

4. Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;

5. Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt;

6. Quyết định số 414/QĐ-TCKTTV Ban hành quy định đánh giá hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;

7. Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12635-1:2019 Công trình quan trắc khí tượng bề mặt;

8. Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12636-1:2019 Quan trắc khí tượng bề mặt;

9. Tài liệu hướng dẫn kiểm soát tài liệu Khí tượng bề mặt;

10. Tài liệu hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm.

B. Thủy văn

1. Nguyên lý thủy văn. Trường Đại học thủy lợi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường;

2. Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn. Trường Đại học thủy lợi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường;

3. Thủy văn Đại Cương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường;

4. Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông 94 TCN 1 – 2003;

5. Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông lớn và sông vừa vùng sông không ảnh hưởng thủy triều 94 TCN 3 - 90 ;

6. Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều 94 TCN 17-99. Tổng cục Khí tượng thủy văn;

7. Quy phạm tạm thời quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng triều 94 TCN 26-2002;

8. Mã luật điện báo thủy văn;

9. Quy phạm bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện và công trình đo đạc thủy văn 94 TCN 15-97;

10. Các phương pháp đo lưu lượng nước. Phương pháp lưu tốc-diện tích. Tính lưu lượng nước khi đo bằng máy lưu tốc theo phương pháp phân tích. Khái quát chế độ đo lưu lượng nước;

11. Tính chất và nguyên nhân của biến đổi mực nước trong sông thiên nhiên, ý nghĩa nghiên cứu. Phương pháp quan trắc mực nước. Chế độ quan trắc mực nước bằng phương pháp thủ công;

12. Khái niệm trạm đo lưu lượng có chế độ dòng chảy tương đối ổn định. sở của phương pháp đường lưu lượng trung bình để chỉnh biên lưu lượng nước;

13. Các dạng ảnh hưởng của quan hệ mực nước lưu lượng nước trong chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước. Nguyên nhân hình thành các dạng ảnh hưởng. Cơ sở của phương pháp đường vòng lũ để chỉnh biên lưu lượng nước. Các chế độ chảy của sông vùng ảnh hưởng thủy triều.

C. Môi trường

1. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

2. Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động;

3. Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn;

4. Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

5. Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020;

6. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

7. Quy định tạm thời về quan trắc môi trường không khí và nước (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 1999);

8. Văn bản số 585/KTTVQG-VP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định tạm thời về quan trắc môi trường không khí và nước;

9. Dự thảo Tài liệu Hướng dẫn Quan trắc Môi trường không khí và nước (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 2020)

10. Khoa học môi trường (Lê Văn Khoa chủ biên - NXB Giáo dục).

III. Các Thông tư, Nghị định, Quyết định

1. Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.

2. Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

3. Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn.

4. Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

5. Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

6. Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.

7. Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

8. Thông tư 08/2020/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2020 Quy định Kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn;

9. Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 Quy định Kỹ thuật đánh giá tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

10. Quyết định số 414/QĐ-TCKTTV Ban hành quy định đánh giá hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;

11. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

12. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

13. Quyết định số 2728/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top